Автомобільний
Умови використання сайту

Умо­ви ви­ко­ри­стан­ня сай­ту

Ува­га! Пе­ред пе­ре­гля­дом цьо­го сай­ту уваж­но про­чи­тай­те дані умо­ви. Як­що ви не згодні з ци­ми умо­ва­ми, не ви­ко­ри­сто­вуй­те цей сайт.

Ви­ко­ри­стан­ня сай­ту

Сайт sigma.ck.ua (далі "Інтернет-ма­га­зин" ) доз­во­ляє вам пе­ре­гля­да­ти і за­ван­та­жу­ва­ти ма­теріали цьо­го сай­ту (далі «Сайт ») тільки для осо­би­сто­го неко­мерційно­го ви­ко­ри­стан­ня, за умо­ви збе­ре­жен­ня ва­ми всієї інфор­мації про ав­торсь­ке пра­во та інших відо­мо­стей про пра­во влас­ності, що містять­ся у вихідних ма­теріалах і будь-яких їхніх копіях. За­бо­ро­няється зміню­ва­ти ма­теріали цьо­го Сай­ту, а та­кож по­ши­рю­ва­ти або де­мон­стру­ва­ти їх в будь-яко­му вигляді або ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх будь-яким іншим чи­ном для суспільних або ко­мерційних цілей. Будь-яке ви­ко­ри­стан­ня цих ма­теріалів на інших сай­тах або в комп'ютер­них ме­ре­жах за­бо­ро­няється.

Відмо­ва від відповідаль­ності

Ма­теріали та по­слу­ги цьо­го сай­ту на­да­ють­ся «як є» без будь-яких га­рантій . Інтернет-ма­га­зин не га­ран­тує точ­ності і по­в­но­ти ма­теріалів, про­грам і по­слуг, що на­да­ють­ся на цьо­му Сайті. Інтернет-ма­га­зин в будь-який час без повідом­лен­ня мо­же вно­си­ти зміни в ма­теріали та по­слу­ги, що на­да­ють­ся на цьо­му Сайті, а та­кож у зга­дані в них про­дук­ти і ціни. У разі за­старіван­ня ма­теріалів і по­слуг на цьо­му Сайті інтернет-ма­га­зин не зо­бов'язується онов­лю­ва­ти їх.

Інтернет-ма­га­зин ні за яких об­ста­вин не несе відповідаль­ності за будь-які збит­ки (вклю­ча­ю­чи, але не об­ме­жу­ю­чись збит­ком від втра­ти при­бут­ку, да­них або від пе­ре­ри­ван­ня діло­вої ак­тив­ності), що ви­ник­ли внаслідок ви­ко­ри­стан­ня, немож­ли­вості ви­ко­ри­стан­ня або ре­зуль­татів ви­ко­ри­стан­ня цьо­го сай­ту.

Реєстрація на сайті

Реєстру­ю­чись на Сайті, ви по­год­жуєте­ся на­да­ти до­стовірну та точ­ну інфор­мацію про се­бе і своїх кон­такт­них да­них.

У ре­зуль­таті реєстрації ви от­ри­муєте логін і па­роль, за без­пе­ку яких ви несе­те відповідальність. Ви та­кож несе­те відповідальність за всі дії під ва­шим логіном і па­ро­лем на Сайті. У разі втра­ти реєстраційних да­них ви зо­бов'язуєте­ся повідо­ми­ти про це.

Зво­рот­ний зв'язок та ко­мен­тарі

Звер­та­ю­чись до нас або за­ли­ша­ю­чи ко­мен­тарі на сайті, ви несе­те відповідальність, що дане повідом­лен­ня не є неза­кон­ним, шкідли­вим, за­гроз­ли­вим, на­клеп­ни­ць­ким, об­ра­жає мо­ральність, по­ру­шує ав­торські пра­ва, про­па­гує нена­висть та/або дис­кримінацію лю­дей за ра­со­вою, етнічною, ста­те­вою, релігійною, соціаль­ною озна­ка­ми, містить об­ра­зи на адре­су кон­крет­них осіб або ор­ганізацій, а та­кож яким або іншим чи­ном по­ру­шує чинне за­ко­но­дав­ство України. Ви по­год­жуєтесь, що будь-яке ва­ше повідом­лен­ня інтернет-ма­га­зин мо­же ви­да­ля­ти без ва­шо­го на те зго­ди, а та­кож безоплат­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на свій роз­суд.

Інтернет-ма­га­зин не несе відповідаль­ності за будь-яку інфор­мацію розміще­ну ко­ри­сту­ва­ча­ми Сай­ту.

Ви­ко­ри­стан­ня пер­со­наль­них да­них

Ми ви­ко­ри­сто­вуємо різні тех­но­логії для збо­ру і зберіган­ня інфор­мації, ко­ли ви відвідуєте наш Сайт (до­кладніше: "За­кон про за­хист пер­со­наль­них да­них").

Це мо­же вклю­ча­ти в се­бе за­пис од­но­го або декількох ку­ки або анонімних іден­тифіка­торів. Ми та­кож ви­ко­ри­сто­вуємо ку­ки і анонімні іден­тифіка­то­ри , ко­ли ви взаємодієте з по­слу­га­ми, за­про­по­но­ва­ни­ми на­ши­ми парт­не­ра­ми, та­ки­ми як ре­кламні по­слу­ги, на­при­клад, які мо­жуть з'яви­ти­ся на інших сай­тах.

 

0.166 с