Автомобільний
Контакти

Ми раді віта­ти Вас в інтернет-ма­га­зині «Сиг­ма».

Ми зай­маємо­ся ав­то-елек­тронікою більше 10 років.

Наш ба­га­торічний до­свід дає мож­ливість підібра­ти для Вас і Ва­шо­го ав­то­мобіля найбільш підхо­дя­щий варіант з на­шо­го асор­ти­мен­ту ав­то-то­варів. Ми до­по­мо­же­мо пра­виль­но підібра­ти ком­по­нен­ти аудіоси­сте­ми, про­ти­угінно­го ком­плек­су, си­сте­му пар­ков­ки то­що.

На­ша фірма є офіційним пред­став­ни­ком та­ких все­світньо відо­мих брендів як Morel, JBL, Infinity, Kenwood, Ground Zero, Kicx, Magnat, MacAudio, Pandora, StarLine та ба­гатьох інших.

На­явність влас­но­го скла­ду, на яко­му є ве­ли­ка кількість найбільш ак­ту­аль­но­го то­ва­ру, дає нам мож­ливість відпра­ви­ти Ва­ше за­мо­в­лен­ня в той же день.

Наші ме­не­дже­ри про­кон­суль­ту­ють Вас з усіх пи­тань за те­ле­фо­на­ми:
(0472) 56-36-09
(067) 993-93-35
(050) 993-93-35
(093) 993-93-35

e-mail: info@sigma.ck.ua

Skype: sigma cherkassy

0.149 с