Автомобільний
Установочний центр

Уста­нов­чий центр Сиг­ма ви­ко­нує ши­ро­кий спектр по­слуг.

Ав­то­звук

  • Уста­нов­ка магнітол, аку­сти­ки, підси­лю­вачів, са­б­ву­ферів
  • Ро­з­ра­ху­нок і ви­го­тов­лен­ня са­б­ву­фер­них кор­пусів будь-якої склад­ності
  • Ви­го­тов­лен­ня подіумів під уста­нов­ку аку­сти­ки, і фа­нер­них по­ли­ць

Охо­ронні си­сте­ми

  • Уста­нов­ка охо­рон­них си­стем, від бюд­жет­них до елітних
  • Уста­нов­ка за­собів ме­ханічно­го за­хи­сту
  • Уста­нов­ка індивіду­аль­них «сек­ре­ток» бло­ку­ю­чих дви­гун ав­то­мобіля

До­дат­ко­ве об­лад­нан­ня

  • Уста­нов­ка ксе­но­ну, бор­то­вих комп'ютерів, парк­тро­ни­ков, навігаційно­го об­лад­нан­ня
  • Пов­на шу­моізо­ляція, ан­ти­ко­розійна об­роб­ка
  • Уста­нов­ка різно­го до­дат­ко­во­го елек­тро­устат­ку­ван­ня (про­ти­ту­манні фа­ри і т.д.)

Підт­ри­мується офіційна га­рантія, і сервіс

0.127 с