Автомобільний
Оптовим покупцям

На­ша фірма є офіційним пред­став­ни­ком в Чер­каській об­ласті та­ких брендів як
Pandora, StarLine, Pantera, Alligator, KGB, Morel, JBL, Infinity, Kenwood, Ground Zero, Kicx, Magnat, MacAudio, Sheriff, Jaguar, APS, DLS, Garmin, JVC, SGM, Виб­ро­фильтр, Стан­дарт і ба­гатьох інших.

Ми маємо мож­ливість за­про­по­ну­ва­ти вигідні та зручні умо­ви співпраці як індивіду­аль­ним уста­нов­ни­кам, так і ав­то­са­ло­нам, ро­здрібним про­дав­цям та інтернет-ма­га­зи­нам.

З пи­тань опто­вих по­ку­пок звер­тай­те­ся за те­ле­фо­ном: (067) 152-10-12 або пишіть на info@sigma.ck.ua

0.137 с