Автомобільний
Гарантія та сервісне обслуговування

На то­ва­ри в на­шо­му ма­га­зині на­дається га­рантія, яка підтвер­джує зо­бов'язан­ня по відсут­ності в то­варі за­водсь­ких де­фектів. Га­рантія на­дається на термін від 2-х тижнів до 36 місяців за­леж­но від сервісної політи­ки ви­роб­ни­ка. Термін га­рантії вка­за­ний в описі кож­но­го то­ва­ру на на­шо­му сайті. Підтвер­джен­ням га­рантійних зо­бов'язань слу­жить га­рантійний та­лон ви­роб­ни­ка, або наш фірмо­вий га­рантійний та­лон.

Будь лас­ка, пе­ревірте ком­плектність і відсутність де­фектів в то­варі при йо­го от­ри­манні (ком­плектність визна­чається опи­сом ви­ро­бу або посібни­ком з йо­го екс­плу­а­тації).

Га­рантійним об­слу­го­ву­ван­ням зай­ма­ють­ся сервісні цен­три, ав­то­ри­зо­вані ви­роб­ни­ка­ми. Адре­си та те­ле­фо­ни сервісних центрів ви мо­же­те знай­ти на га­рантійно­му та­лоні або на фірмо­во­му сайті ви­роб­ни­ка.

Пра­во на без­ко­штовне га­рантійне об­слу­го­ву­ван­ня дає га­рантійний та­лон, в яко­му за­зна­ча­ють­ся:

 • мо­дель;
 • серійний но­мер;
 • га­рантійний строк;
 • да­та про­да­жу то­ва­ру.

Будь лас­ка, зберігай­те йо­го про­тя­гом усьо­го терміну екс­плу­а­тації.

Термін ре­мон­ту визна­чається ав­то­ри­зо­ва­ним СЦ, у разі ви­ник­нен­ня про­блем з сервіс-парт­не­ром, ви мо­же­те звер­ну­ти­ся до точ­ки про­да­жу.

Обмін або по­вер­нен­ня то­ва­ру.

Ви мо­же­те обміня­ти або по­вер­ну­ти то­вар про­тя­гом 14 днів після по­куп­ки. Це пра­во га­ран­тує вам «За­кон про за­хист прав спо­жи­ва­ча». Щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цю мож­ливість, будь лас­ка пе­ре­ко­най­те­ся що:

 • то­вар не був у вжи­ванні і не має слідів ви­ко­ри­стан­ня: под­ря­пин, сколів, по­тер­то­стей;
 • про­грамне за­без­пе­чен­ня не підда­ва­ло­ся змінам і т. п .;
 • то­вар по­вністю уком­плек­то­ва­ний і не по­ру­ше­на цілісність упа­ков­ки; збе­ре­жені всі яр­ли­ки і за­водсь­ке мар­ку­ван­ня.

Як­що то­вар не пра­цює, обмін або по­вер­нен­ня то­ва­ру здійс­нюється тільки за на­яв­ності вис­нов­ку сервісно­го цен­тру, ав­то­ри­зо­ва­но­го ви­роб­ни­ком, про те, що умо­ви екс­плу­а­тації не по­ру­шені.

Обмін і по­вер­нен­ня то­варів на­леж­ної якості здійс­нюється за ра­ху­нок по­куп­ця про­тя­гом 14 днів з дня про­да­жу за умо­ви збе­ре­женні то­вар­но­го вигля­ду куп­ле­но­го устат­ку­ван­ня, упа­ков­ки, і на­яв­ності до­ку­ментів, підтвер­джу­ю­чих факт по­куп­ки.

Як­що в га­рантійний період то­вар, який Ви у нас ку­пи­ли, вий­шов з ла­ду з ви­ни ви­роб­ни­ка і не мо­же бу­ти відре­мон­то­ва­ний в ав­то­ри­зо­ва­но­му сервісно­му центрі, ми обміняємо то­вар на ана­логічний або по­вер­не­мо гроші. Для цьо­го, будь лас­ка, на­дай­те нам:

 • то­вар з по­в­ною ком­плек­тацією;
 • га­рантійний та­лон;
 • до­ку­мент підтвер­джує опла­ту;
 • вис­но­вок сервісно­го цен­тру з відміткою про те, що то­вар має «істот­ний недолік».

Сервісний центр мо­же відмо­ви­ти в га­рантійно­му ре­монті як­що:

 • по­ру­ше­на збе­ре­жен­ня га­рантійних пломб;
 • є ме­ханічні або інші пош­код­жен­ня, який ви­ник­ли внаслідок нав­мис­них або необе­реж­них дій по­куп­ця або третіх осіб;
 • по­ру­шені пра­ви­ла ви­ко­ри­стан­ня, ви­кла­дені в екс­плу­а­таційних до­ку­мен­тах;
 • бу­ло ви­роб­ле­но несанкціоно­ване роз­крит­тя, ре­монт або змінені внутрішні ко­мунікації та ком­по­нен­ти то­ва­ру, змінена кон­струкція або схе­ми то­ва­ру;
 • непра­виль­но за­пов­не­ний га­рантійний та­лон;
 • серійний або IMEI но­мер, що зна­хо­дить­ся в пам'яті ви­ро­бу, змінений, стер­тий або не мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний.

Га­рантійні зо­бов'язан­ня не по­ши­рю­ють­ся на на­ступні несправ­ності:

 • при­род­ний знос або ви­чер­пан­ня ре­сур­су;
 • ви­пад­кові пош­код­жен­ня, за­в­дані клієнтом чи уш­код­жен­ня, ви­ник­ли внаслідок нед­ба­ло­го став­лен­ня або ви­ко­ри­стан­ня (вплив ріди­ни, за­пи­ле­ності, по­трап­лян­ня все­ре­ди­ну кор­пу­су сто­ронніх пред­метів і т. п.);
 • пош­код­жен­ня в ре­зуль­таті стихійних лих (при­род­них явищ);
 • пош­код­жен­ня, ви­кли­кані аварійним підви­щен­ням або по­ни­жен­ням на­пру­ги в елек­тро­ме­режі або непра­виль­ним підклю­чен­ням до елек­тро­ме­режі; пош­код­жен­ня, ви­кли­кані де­фек­та­ми си­сте­ми, в якій ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся да­ний то­вар, або ви­ник­ли в ре­зуль­таті з'єднан­ня і підклю­чен­ня то­ва­ру до інших ви­робів;
 • пош­код­жен­ня, ви­кли­кані ви­ко­ри­стан­ням то­ва­ру не за при­зна­чен­ням або з по­ру­шен­ням пра­вил екс­плу­а­тації;
 • про­грамне за­без­пе­чен­ня, яке не вхо­дить до ком­плек­ту ви­ро­бу;
 • збе­ре­жен­ня інфор­мації на носіях інфор­мації.
0.180 с