Автомобільний
Поповнення каталогу
Новини > Поповнення каталогу
Нові моделі камер заднього огляду від GAZER 09.09.2015

 

 Новітня ро­з­роб­ка від Gazer, яка поєднує в собі універ­сальність і пе­ре­дові тех­но­логії. Відклю­чен­ня пар­ку­валь­них ліній і дзер­каль­но­го відо­бра­жен­ня доз­во­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ка­ме­ру для зад­ньо­го або пе­ред­ньо­го огля­ду. Пе­ре­ми­кан­ня фор­матів PAL / NTSC. Тай­мер вклю­чен­ня на 10 з при за­пус­ку дви­гу­на і за­трим­ка відклю­чен­ня на 10 с при ви­клю­ченні зад­ньої пе­ре­дачі - тренд си­стем відео­пар­ковкі преміум кла­су. І, зви­чай­но, візит­на карт­ка Gazer - відмінна якість зоб­ра­жен­ня, особ­ли­во при по­ганій по­годі і в прак­тич­но по­вній те­мряві.

Ос­нов­ним отлічіеем 155-ї мо­делі від 125-й є по­кра­ще­на оп­ти­ка. Мо­дель Gazer CC155 осна­ще­на ви­со­ко­якісною оп­ти­кою з мак­си­маль­но ши­ро­ким ку­том огля­ду 175 °. За­в­дя­ки цьо­му в полі зо­ру відео­ка­ме­ри по­трап­ляє мак­си­мум інфор­мації. При цьо­му, гео­мет­ричні спо­тво­рен­ня в кадрі, які ха­рак­терні для ши­ро­ко­кут­них об'єктивів, в даній мо­делі по­вністю відсутні. Пе­ре­да­ча відео­сиг­на­лу без за­округ­лень 

Товари, що розглянуті в новині:

Gazer CC125
авто Універсальная
1595.00 грн.
Відсутній
Купити!!!Замовити

Gazer CC155
авто Універсальная
1940.00 грн.
Відсутній
Купити!!!Замовити

0.168 с